Европейски програми

Тракторите Кубота се финансират по различни мeрки от Програмата за развитие на селските райони.

През европейския бюджетен период 2008г.-2013г. над 100 машини Кубота получиха финансиране по мeрка 121 и други мерки от програмата.

В новия период европейско финансиране 2014г.-2019г. също са предвидени значителни средства за модернизиране на земеделските стопанства, за подпомагане на животновъдството, зеленчукопроизводството, овощарството и др.

ЦЕНТРАЛНА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ – вашата възможност за кандидатстване по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

От 26 октомври започна подаването на заявления за подпомагане по Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Приемът е с продължителност шест седмици – до 7 декември 2016 г., като стартира с целия наличен остатъчен бюджет, който е в размер на 237 милиона евро.

Централна Консултантска Компания ООД е дружество с дългогодишен опит в разработването и управлението на проекти по европейски и донорски програми. Услугите на компанията са насочени към всеки, който иска да развива и управлява своя бизнес успешно.

Освен в разработването и управлението на проекти по различни национални, европейски и международни финансови програми, Централна Консултантска Компания е специализирана в предоставянето на информация за допустимост по обществени поръчки и изготвяне на тръжна документация за участие.

За повече информация, моля свържете се с нас на office@cccinfo.bg или тел. 0877780590

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ е насочена към земеделски стопани, които искат да разширят, оборудват, модернизират или изградят своите нови стопанства.

Максимален интензитет на подпомагане за индивидуални проекти – до 60%, за колективни инвестиции от групи/организации на производители – 70%.
Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 15 000 евро.

Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 1 000 000 евро, като максималният размер на допустимите разходи за един проект не може да надхвърля 1 000 000 евро.
Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 500 000 евро.

Допустимост на бенефициентите:

1. Земеделски производители – Физически и Юридически лица:
– Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители;
– Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по – малко от 8 000 евро;

2. Групи/Организации на производители:
– Кандидатите трябва да са признати като организация на производители, в съответствие с националното и/или европейското законодателство за организации на производители и/или одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители”;

– Инвестициите следва да са свързани с основата земеделска дейност на членовете на организацията, която е основна и за организацията;

Допустими разходи:

1. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

2. Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;

3. Създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия;

4. Инвестиции за постигане на съответствие с нововъведените стандарти на Общността;

5. Закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;

6. Разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани;

7. Закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;

8. Закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район;

9. Закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

10. Разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.;